Family:

Species Index

Stinking Iris: Iris foetidissima

Iris

Related to:

Yellow Iris

Other Names:

‘Gladdon’

‘Field Iris’

‘Roastbeef - plant’